పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం (2013 రివిజన్‌)

తెలుగు

EPUB
డౌన్‌లోడ్‌
పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం (2013 రివిజన్‌)
PDF
డౌన్‌లోడ్‌
పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం (2013 రివిజన్‌)
JWPUB
డౌన్‌లోడ్‌
పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం (2013 రివిజన్‌)