No. 1 2018
Umunara w'Umurinzi (w'abantu bose)

Ikinyarwanda

MP3
Vanaho
Vanaho amafayili yose (ZIP)
Ese inama Bibiliya itanga ziracyafite akamaro?
Inyigisho za Bibiliya zihuje n'igihe
Ese koko Bibiliya ntigihuje n'igihe? (Agasanduku)
Inama zidufasha kwirinda ibibazo
Inama zidufasha gukemura ibibazo
Inama zidufasha kwihanganira ibibazo
Bibiliya ituma tugira ibyiringiro
Ubitekerezaho iki?