Décembre 2019
Feŋuu Tilimiye (nɖɩ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ)

Kabɩyɛ

MP3
Kpaɣ
Kpaɣ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa (ZIP)
"Alɩwaatʋ natʋyʋ wɛɛ se pala tʋmɩyɛ nɛ natʋyʋ wɛɛ se pɛhɛzɩ' (3-9 Février )
Yehowa yeki se ŋwɛɛ ña-tɩ yɔɔ (10-16 Février)
Tɔm ndʋ ða-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ
Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ
Ŋsɩm Yehowa camɩyɛ na? (17-23 Février )
Lʋlɩyaa—ɩfalɩsɩ mi-piya nɛ sɩsɔɔlɩ Yehowa (24 Février –1er Mars )
"“Ɩha sɛtʋ paa mbʋ lɛ, pɩ-yɔɔ” "
Ŋtɔzʋʋ ?