ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

Kannada (ಕನ್ನಡ)

MP3
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
ಎಲ್ಲ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ZIP)
ಪರಿವಿಡಿ—ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ಮುನ್ನುಡಿ—ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?
ಪಾಠ 01—ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?
ಪಾಠ 02—"ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು" ಎಂಬ ಹೆಸರೇಕೆ?
ಪಾಠ 03—ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು?
ಪಾಠ 04—ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲನ್ನು ಹೊರತರಲು ಕಾರಣ?
ಪಾಠ 05—ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಪಾಠ 06—ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಹಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?
ಪಾಠ 07—ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ?
ಪಾಠ 08—ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಭ್ಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಏಕೆ?
ಪಾಠ 09—ಸಭಾ ಕೂಟಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಾಠ 10—ಕುಟುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೇನು?
ಪಾಠ 11—ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಪಾಠ 12—ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?
ಪಾಠ 13—ಪಯನೀಯರ್ ಸೇವೆ ಅಂದರೇನು?
ಪಾಠ 14—ಪಯನೀಯರರಿಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ?
ಪಾಠ 15—ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?
ಪಾಠ 16—ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?
ಪಾಠ 17—ಸರ್ಕಿಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮಗೆ ಯಾವ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ?
ಪಾಠ 18—ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ?
ಪಾಠ 19—ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಆಳು ಯಾರು?
ಪಾಠ 20—ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯವೇನು?
ಪಾಠ 21—"ಬೆತೆಲ್" ಅಂದರೇನು?
ಪಾಠ 22—ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಪಾಠ 23—ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಪಾಠ 24—ನಮ್ಮ ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ?
ಪಾಠ 25—ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಪಾಠ 26—ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುವಿರಿ?
ಪಾಠ 27—ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಪಾಠ 28—ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಾ?