Mba Lakɩ Yehowa Sɔɔlɩm Sɔnɔ?

Kabɩyɛ

MP3
Kpaɣ
Kpaɣ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa (ZIP)
TAKAYAƔ TAA TƆM—Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa
KƆƆNƆƆ TƆM—Ɛbɛ Ɛsɔ Sɔɔlɩm Kɛnaa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 01—Ɛyaa Mba Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kɛnaa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 02—Ɛbɛ Yɔɔ Payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa?
TƆM KƖKPƐKƖLƖTƲ 03—Ɛzɩma Paɖaɣnɩ Toovenim Tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl Taa yɔ, Tɩ-yɔɔ Lɩʋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 04—Ɛbɛ Yɔɔ Palɩzɩ Bibl Ŋgʋ payaɣ se Traduction du monde nouveau yɔ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 05—Ɛbɛ nɛ Ɛbɛ Ŋkaɣ Hiɣu Đe-kediɣzisi taa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 06—Wazasɩ Nzɩ Đihikiɣ Đe-kediɣzisi Taa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 07—Ɛzɩma Đɩlakɩ Đe-kediɣzisi?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 08—Ɛbɛ Yɔɔ Đisuu Wondu Camɩyɛ Pʋcɔ nɛ Điwoki Đe-kediɣzisi?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 09—Ɛzɩma Đɩpɩzɩɣ nɛ Đɩñɔɔzɩ Đa-tɩ Camɩyɛ Pʋcɔ nɛ Điwolo Kediɣzisi?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 10—Ɛbɛ Hɔʋ Taa Bibl Kpɛlɩkʋʋ Kɛnaa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 11—Ɛbɛ Yɔɔ Điwoki Kediɣzisi Sɔsɔsɩ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 12—Ɛzɩma Tɩyɛ Đɩlakɩ Kewiyaɣ Tɔm Susuu Tʋmɩyɛ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 13—Anɩ Payaɣ se Nʋmɔʋ Lɩzɩyʋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 14—Sukulinaa mba nʋmɔʋ lɩzɩyaa pɩzɩɣ nɛ powolo?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 15—Ɛzɩma Tɩyɛ Ɛzʋtʋyaa Sɩɣnɩ Ɛbɛyɛ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 16—Tʋmɩyɛ Nɖɩ Ɛgbɛyɛ Taa Tʋmlaɖaa Lakɩ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 17—Ɛzɩma Tɩyɛ Egeetiye Yɔɔ Cɔnɩyaa Sɩɣnɩ-ɖʋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 18—Ɛzɩma Đɩpɩzɩɣ nɛ Đɩsɩnɩ Đo-koobiya Mba Pɛwɛ Kʋñɔŋ Taa Yɔ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 19—Anɩ Yom Siɣsiɣ Tʋ nɛ Lɔŋsɩnɖʋ Kɛnaa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 20—Ɛzɩma Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ Lakɩ Tʋmɩyɛ Sɔnɔ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 21—Ɛbɛ Betɛɛlɩ Kɛnaa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 22—Tʋma Wena Palakɩ Ɛgbɛyɛ Piliŋa Taa?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 23—Ɛzɩma Pamaɣ Đa-takayɩsɩ nɛ Pɛɖɛzɩɣ Sɩ-taa Tɔm?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 24—Le Đɩlɩɣ Liidiye Yɔɔ nɛ Đɩlakɩnɩ Đa-tʋma Ɛjaɖɛ Kpeekpe Yɔɔ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 25—Ɛbɛ Yɔɔ nɛ Ɛzɩma Đɩmaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 26—Ɛzɩma Đɩpɩzɩɣ nɛ Đɩñɔɔzɩ Đe-kewiyaɣ Kpaaŋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 27—Ɛzɩma Kewiyaɣ Kpaaŋ Taa Takayɩsɩ Đɩzɩyɛ Wazɩɣ-ɖʋ?
TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 28—Ɛbɛ Papɩzɩɣ nɛ Pana Lone Nɖɩ Đɩwɛnɩ Intɛrnɛɛtɩ Yɔɔ yɔ, Đɩ-taa?
Ŋkaɣ Labʋ Yehowa Sɔɔlɩm Na?