Lesse wat jy kan leer uit die Bybel

Afrikaans

MP3
Laai af
Laai alle lêers af (ZIP)
’n Brief van die Bestuursliggaam
DEEL 1 — Die skepping
1 — God het die hemel en die aarde gemaak
2 — God het die eerste man en vrou gemaak
DEEL 2 — Van Adam tot by die Vloed
3 — Adam en Eva was ongehoorsaam aan God
4 — Woede lei tot moord
5 — Noag se ark
6 — Agt oorleef tot in ’n nuwe wêreld
DEEL 3 — Van die Vloed tot by Jakob
7 — Die toring van Babel
8 — Abraham en Sara was gehoorsaam aan God
9 — Uiteindelik ’n seun!
10 — Dink aan Lot se vrou
11 — 'n Toets van geloof
12 — Jakob het die erfenis gekry
13 — Jakob en Esau maak vrede
DEEL 4 — Van Josef tot by die Rooisee
14 — ’n Slaaf wat gehoorsaam was aan God
15 — Jehovah het Josef nooit vergeet nie
16 — Wie was Job?
17 — Moses het gekies om Jehovah te aanbid
18 — Die brandende bos
19 — Die eerste drie plae
20 — Die volgende ses plae
21 — Die tiende plaag
22 — Die wonderwerk by die Rooisee
DEEL 5 — In die wildernis
23 — ’n Belofte aan Jehovah
24 — Hulle het hulle belofte verbreek
25 — 'n Tabernakel vir aanbidding
26 — Die twaalf spioene
27 — Hulle het teen Jehovah in opstand gekom
28 — Bileam se donkie praat
DEEL 6 — Die rigters
29 — Jehovah het Josua gekies
30 — Ragab steek die spioene weg
31 — Josua en die Gibeoniete
32 — ’n Nuwe leier en twee dapper vroue
33 — Rut en Naomi
34 — Gideon oorwin die Midianiete
35 — Hanna vra Jehovah vir ’n seun
36 — Jefta se belofte
37 — Jehovah praat met Samuel
38 — Jehovah het Simson sterk gemaak
DEEL 7 — Dawid en Saul
39 — Israel se eerste koning
40 — Dawid en Goliat
41 — Dawid en Saul
42 — Jonatan is dapper en lojaal
43 — Koning Dawid se sonde
DEEL 8 — Van Salomo tot Elia
44 — ’n Tempel vir Jehovah
45 — ’n Koninkryk word verdeel
46 — ’n Toets op die berg Karmel
47 — Jehovah het Elia versterk
48 — ’n Weduwee se seun word weer lewendig
49 — ’n Goddelose koningin word gestraf
50 — Jehovah beskerm Josafat
DEEL 9 — Van Elisa tot Josia
51 — Die soldaat en die dogtertjie
52 — Jehovah se vurige leërmag
53 — Jojada is dapper
54 — Jehovah was geduldig met Jona
55 — Jehovah se engel het Hiskia beskerm
56 — Josia was lief vir God se Wet
DEEL 10 — Van Jeremia tot Nehemia
57 — Jehovah stuur Jeremia om te preek
58 — Jerusalem word vernietig
59 — Vier seuns wat aan Jehovah gehoorsaam was
60 — ’n Koninkryk wat vir ewig sal bestaan
61 — Hulle het geweier om neer te buig
62 — ’n Koninkryk soos ’n groot boom
63 — Die skrif teen die muur
64 — Daniël in die leeukuil
65 — Ester red haar volk
66 — Esra het God se Wet aan ander geleer
67 — Die mure van Jerusalem
DEEL 11 — Johannnes die Doper en Jesus
68 — Elisabet kry ’n baba
69 — Gabriël besoek Maria
70 — Engele maak Jesus se geboorte bekend
71 — Jehovah het Jesus beskerm
72 — Die jong Jesus
73 — Johannes berei die weg voor
DEEL 12 — Jesus se bediening
74 — Jesus word die Messias
75 — Die Duiwel toets Jesus
76 — Jesus maak die tempel skoon
77 — Die vrou by die waterput
78 — Jesus verkondig die boodskap van die Koninkryk
79 — Jesus doen baie wonderwerke
80 — Jesus kies twaalf apostels
81 — Die Bergpredikasie
82 — Jesus leer sy dissipels hoe om te bid
83 — Jesus gee duisende mense kos
84 — Jesus loop op water
85 — Jesus maak iemand op die Sabbat gesond
86 — Jesus maak Lasarus weer lewend
DEEL 13 — Jesus se laaste week op die aarde
87 — Jesus se laaste ete
88 — Jesus word gevange geneem
89 — Petrus sê dat hy Jesus nie ken nie
90 — Jesus sterf op Golgota
91 — Jesus word lewend gemaak
92 — Jesus verskyn aan die vissermanne
93 — Jesus gaan terug hemel toe
DEEL 14 — Die Christelike godsdiens versprei
94 — Die dissipels ontvang heilige gees
95 — Niks kon hulle keer nie
96 — Jesus kies Saulus
97 — Kornelius ontvang heilige gees
98 — Die Christelike godsdiens word aan baie nasies verkondig
99 — ’n Tronkbewaarder leer die waarheid
100 — Paulus en Timoteus
101 — Paulus word na Rome gestuur
102 — Die openbaring aan Johannes
103 — 'Laat u Koninkryk kom'