Turirimbire Yehova twishimye—Umuzika

Ikinyarwanda

MP3
Vanaho
2. Yehova ni ryo zina ryawe
3. Turakwiringira kandi turakwizera
44. Isengesho ry'uworoheje
126. Tube maso kandi dushikame