Canwn yn Llawen i Jehofa—Cyfarfodydd

Cymraeg

MP4
Lawrlwytho
3. Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder
4. Jehofa Yw Fy Mugail
5. Gweithredoedd Rhyfeddol Duw
7. Jehofa, Ein Nerth
8. Jehofa Yw Ein Noddfa
10. Clodfori Ein Duw Jehofa
12. Mawr Dduw, Jehofa
13. Crist, Ein Hesiampl
14. Clodfori Brenin Newydd y Ddaear
16. Moliannwch Jehofa am ei Fab Eneiniog
18. Gwerthfawrogi'r Pridwerth
19. Swper yr Arglwydd
20. Rhoist Dy Ffyddlon Fab
22. Mae'r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!
27. Datguddir Meibion Duw
29. Mae Dy Enw Arnom
30. Fy Nhad, Fy Nuw a'm Ffrind
31. Cerdda Gyda Duw!
32. Saf o Blaid Jehofa!
34. Rhodio Mewn Uniondeb
35. Pwyso Gwerth y Pethau Pwysicaf
36. Gwarchodwn Ein Calonnau
38. Bydd Ef yn Dy Gryfhau
39. Gwneud Enw Da Gyda Duw
40. I Bwy Rydyn Ni’n Perthyn?
44. Gweddi'r Un Mewn Angen
45. Myfyrdod Fy Nghalon
46. Diolchwn i Ti, Jehofa
47. Gweddïa ar Jehofa Bob Dydd
48. Cerdded Gyda Jehofa Bob Dydd
51. I Dduw Mae Ein Hymgysegriad!
52. Ymgysegru yn Gristion
53. Paratoi ar Gyfer Pregethu
55. Paid â'u Hofni!
57. Pregethu i Bob Math o Bobl
58. Chwilio am Bobl Sy'n Ceisio Heddwch
60. Mae Eu Bywydau yn y Fantol
61. Ymlaen â Chi Dystion!
62. Y Gân Newydd
63. Tystion Jehofa 'Dyn Ni!
64. Cydweithiwn yn Llawen yn y Cynhaeaf
66. Cyhoeddwch y Newyddion Da
69. Ewch Ymlaen gan Bregethu’r Deyrnas!
70. Chwiliwch am Rai Teilwng
72. Gwneud Gwirionedd y Deyrnas yn Hysbys
73. Dyro Inni Hyder
75. “Dyma Fi! Anfon Fi!”
76. Pa Fath o Deimlad Yw?
77. Goleuni Mewn Byd Tywyll
78. Dysgu Gair Duw i Eraill
79. Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn
81. Bywyd yr Arloeswr
84. Rhown Help Llaw
85. Rhowch Groeso i’ch Gilydd
88. Dysga Dy Ffyrdd i Mi
89. Gwrandewch, Ufuddhewch, a Chewch Fendithion
90. Annog Ein Gilydd
93. Bendithia Ein Cyfarfod
94. Gwerthfawrogi Gair Duw
95. Ar Gynnydd Mae’r Llewyrch
96. Llyfr Duw—Trysor Yw
97. Mae Bywyd yn Ddibynnol ar Air Dduw
98. Ysgrythurau Ysbrydoledig Duw
99. Miloedd ar Filoedd o Frodyr
102. Helpu’r Rhai Gwan
108. Cariad Ffyddlon Duw
110. Llawenydd Jehofa
112. Jehofa, Duw Heddwch
114. Byddwch yn Amyneddgar
118. Rho Inni Fwy o Ffydd
119. Rhaid Inni Gael Ffydd
120. Efelychu Addfwynder Crist
122. Safwch yn Gadarn!
123. Ymostwng yn Ffyddlon i’r Drefn Theocrataidd
124. Bythol Ffyddlon
126.Byddwch Effro, Byddwch yn Wrol!
127. Y Math o Berson y Dylwn Fod
129. Dyfalbarhawn
130. Byddwch Faddeugar
131. ‘Yr Hyn Mae Duw Wedi’i Uno’
132. Nawr Rydym yn Un
133. Addolwch Jehofa Chi Bobl Ifanc
134. Ymddiriedolaeth gan Jehofa Yw Plant
135. Anogaeth Wresog Jehofa: "Bydd Ddoeth, Fy Mab"
136. "Tâl Llawn" gan Jehofa
137. Gwragedd Ffyddlon, Chwiorydd Cristnogol
138. Prydferthwch Hwyrddydd Oes
139. Dy Weld Dy Hun yn y Byd Newydd
141. Gwyrth Bywyd
142. Dal Ein Gafael yn Ein Gobaith
143. Gweithiwn, Gwyliwn, a Disgwyliwn
144. Canolbwyntiwch ar y Wobr!
145. Addewid Duw am Baradwys
149. Cân o Fuddugoliaeth
150. Trowch at Dduw am Waredigaeth
151. Geilw Ef
1. Rhinweddau Jehofa
2. Jehofa Yw Dy Enw
6. Mae’r Nefoedd yn Adrodd Gogoniant Duw
9. Jehofa Yw Ein Brenin!
11. Mae’r Greadigaeth yn Moli Duw
15. Molwch Gyntaf-anedig Jehofa!
17. ‘Dwi Eisiau Dy Helpu’
21. Ceisiwch yn Gyntaf y Deyrnas
23. Jehofa yn Dechrau Rheoli
24. Dewch i Fynydd Jehofa
25. Dy Eiddo Arbennig
26. I Mi y Gwnaethoch
28. Dod yn Ffrind i Jehofa
33. Bwrw Dy Faich ar Jehofa
37. Gwasanaethu Jehofa a’th Holl Enaid
41. Plîs Gwrando ar Fy Ngweddi
42. Gweddi Gwas Jehofa
43. Gweddi o Ddiolch
49. Llawenhau Calon Jehofa
50. Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru
54. “Dyma’r Ffordd”
56. Gwna i’r Gwir Wir Fyw!
59. Dewch, Molwch Jah!
65. Bwria Ymlaen!
67. “Pregetha’r Gair”
68. Hau Had y Deyrnas
Byddin Jehofa Ydym!
74. Ymunwch yng Nghân y Deyrnas!
80. Profwch Flas a Gwelwch mai Da Ydy Duw
82. 'Disgleiriwch Eich Golau'
83. O Dŷ i Dŷ
86. Rhaid Inni Gael Ein Dysgu
87. Dere! Cei Di Dy Adfywio!
91. Llafur Ein Cariad
92. Addoldy i’th Enw
100. Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
101. Cydweithio Mewn Undod
103. Bugeiliaid—Dynion yn Rhoddion
104. Anrheg Oddi Wrth Dduw—Yr Ysbryd Glân
105 “Cariad Ydy Duw”
106. Meithrin Rhinwedd Cariad
107. Patrwm Dwyfol Gariad
109. Carwch o Ddyfnder Calon
111. Rhesymau Dros Ein Llawenydd
113. Ein Heddwch
115. Diolch am Amynedd Duw
116. Grym Caredigrwydd
117. Rhinwedd Daioni
121. Rhaid Cael Hunanreolaeth
125. Gwyn Eu Byd y Rhai Trugarog
128. Dyfalbarhau i’r Diwedd
140. “Nawr fe Gawn Fyw am Byth!”
146. “Gwneud Pob Peth yn Newydd”
147. Yr Addewid o Fywyd Tragwyddol
148. Jehofa Ein Hachubwr
1. Rhinweddau Jehofa
2. Jehofa Yw Dy Enw
3. Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder
4. Jehofa Yw Fy Mugail
5. Gweithredoedd Rhyfeddol Duw
6. Mae’r Nefoedd yn Adrodd Gogoniant Duw
7. Jehofa, Ein Nerth
8. Jehofa Yw Ein Noddfa
9. Jehofa Yw Ein Brenin!
10. Clodfori Ein Duw Jehofa
11. Mae’r Greadigaeth yn Moli Duw
12. Mawr Dduw, Jehofa
13. Crist, Ein Hesiampl
14. Clodfori Brenin Newydd y Ddaear
15. Molwch Gyntaf-anedig Jehofa!
16. Moliannwch Jehofa am ei Fab Eneiniog
17. ‘Dwi Eisiau Dy Helpu’
18. Gwerthfawrogi'r Pridwerth
19. Swper yr Arglwydd
20. Rhoist Dy Ffyddlon Fab
21. Ceisiwch yn Gyntaf y Deyrnas
22. Mae'r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!
23. Jehofa yn Dechrau Rheoli
24. Dewch i Fynydd Jehofa
25. Dy Eiddo Arbennig
26. I Mi y Gwnaethoch
27. Datguddir Meibion Duw
28. Dod yn Ffrind i Jehofa
29. Mae Dy Enw Arnom
30. Fy Nhad, Fy Nuw a'm Ffrind
31. Cerdda Gyda Duw!
32. Saf o Blaid Jehofa!
33. Bwrw Dy Faich ar Jehofa
34. Rhodio Mewn Uniondeb
35. Pwyso Gwerth y Pethau Pwysicaf
36. Gwarchodwn Ein Calonnau
37. Gwasanaethu Jehofa a’th Holl Enaid
38. Bydd Ef yn Dy Gryfhau
39. Gwneud Enw Da Gyda Duw
40. I Bwy Rydyn Ni’n Perthyn?
41. Plîs Gwrando ar Fy Ngweddi
42. Gweddi Gwas Jehofa
43. Gweddi o Ddiolch
44. Gweddi'r Un Mewn Angen
45. Myfyrdod Fy Nghalon
46. Diolchwn i Ti, Jehofa
47. Gweddïa ar Jehofa Bob Dydd
48. Cerdded Gyda Jehofa Bob Dydd
49. Llawenhau Calon Jehofa
50. Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru
51. I Dduw Mae Ein Hymgysegriad!
52. Ymgysegru yn Gristion
53. Paratoi ar Gyfer Pregethu
54. “Dyma’r Ffordd”
55. Paid â'u Hofni!
56. Gwna i’r Gwir Wir Fyw!
57. Pregethu i Bob Math o Bobl
58. Chwilio am Bobl Sy'n Ceisio Heddwch
59. Dewch, Molwch Jah!
60. Mae Eu Bywydau yn y Fantol
61. Ymlaen â Chi Dystion!
62. Y Gân Newydd
63. Tystion Jehofa 'Dyn Ni!
64. Cydweithiwn yn Llawen yn y Cynhaeaf
65. Bwria Ymlaen!
66. Cyhoeddwch y Newyddion Da
67. “Pregetha’r Gair”
68. Hau Had y Deyrnas
69. Ewch Ymlaen gan Bregethu’r Deyrnas!
70. Chwiliwch am Rai Teilwng
Byddin Jehofa Ydym!
72. Gwneud Gwirionedd y Deyrnas yn Hysbys
73. Dyro Inni Hyder
74. Ymunwch yng Nghân y Deyrnas!
75. “Dyma Fi! Anfon Fi!”
76. Pa Fath o Deimlad Yw?
77. Goleuni Mewn Byd Tywyll
78. Dysgu Gair Duw i Eraill
79. Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn
80. Profwch Flas a Gwelwch mai Da Ydy Duw
81. Bywyd yr Arloeswr
82. 'Disgleiriwch Eich Golau'
83. O Dŷ i Dŷ
84. Rhown Help Llaw
85. Rhowch Groeso i’ch Gilydd
86. Rhaid Inni Gael Ein Dysgu
87. Dere! Cei Di Dy Adfywio!
88. Dysga Dy Ffyrdd i Mi
89. Gwrandewch, Ufuddhewch, a Chewch Fendithion
90. Annog Ein Gilydd
91. Llafur Ein Cariad
92. Addoldy i’th Enw
93. Bendithia Ein Cyfarfod
94. Gwerthfawrogi Gair Duw
95. Ar Gynnydd Mae’r Llewyrch
96. Llyfr Duw—Trysor Yw
97. Mae Bywyd yn Ddibynnol ar Air Dduw
98. Ysgrythurau Ysbrydoledig Duw
99. Miloedd ar Filoedd o Frodyr
100. Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
101. Cydweithio Mewn Undod
102. Helpu’r Rhai Gwan
103. Bugeiliaid—Dynion yn Rhoddion
104. Anrheg Oddi Wrth Dduw—Yr Ysbryd Glân
105 “Cariad Ydy Duw”
106. Meithrin Rhinwedd Cariad
107. Patrwm Dwyfol Gariad
108. Cariad Ffyddlon Duw
109. Carwch o Ddyfnder Calon
110. Llawenydd Jehofa
111. Rhesymau Dros Ein Llawenydd
112. Jehofa, Duw Heddwch
113. Ein Heddwch
114. Byddwch yn Amyneddgar
115. Diolch am Amynedd Duw
116. Grym Caredigrwydd
117. Rhinwedd Daioni
118. Rho Inni Fwy o Ffydd
119. Rhaid Inni Gael Ffydd
120. Efelychu Addfwynder Crist
121. Rhaid Cael Hunanreolaeth
122. Safwch yn Gadarn!
123. Ymostwng yn Ffyddlon i’r Drefn Theocrataidd
124. Bythol Ffyddlon
125. Gwyn Eu Byd y Rhai Trugarog
126.Byddwch Effro, Byddwch yn Wrol!
127. Y Math o Berson y Dylwn Fod
128. Dyfalbarhau i’r Diwedd
129. Dyfalbarhawn
130. Byddwch Faddeugar
131. ‘Yr Hyn Mae Duw Wedi’i Uno’
132. Nawr Rydym yn Un
133. Addolwch Jehofa Chi Bobl Ifanc
134. Ymddiriedolaeth gan Jehofa Yw Plant
135. Anogaeth Wresog Jehofa: "Bydd Ddoeth, Fy Mab"
136. "Tâl Llawn" gan Jehofa
137. Gwragedd Ffyddlon, Chwiorydd Cristnogol
138. Prydferthwch Hwyrddydd Oes
139. Dy Weld Dy Hun yn y Byd Newydd
140. “Nawr fe Gawn Fyw am Byth!”
141. Gwyrth Bywyd
142. Dal Ein Gafael yn Ein Gobaith
143. Gweithiwn, Gwyliwn, a Disgwyliwn
144. Canolbwyntiwch ar y Wobr!
145. Addewid Duw am Baradwys
146. “Gwneud Pob Peth yn Newydd”
147. Yr Addewid o Fywyd Tragwyddol
148. Jehofa Ein Hachubwr
149. Cân o Fuddugoliaeth
150. Trowch at Dduw am Waredigaeth
151. Geilw Ef
3. Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder
4. Jehofa Yw Fy Mugail
5. Gweithredoedd Rhyfeddol Duw
7. Jehofa, Ein Nerth
8. Jehofa Yw Ein Noddfa
10. Clodfori Ein Duw Jehofa
12. Mawr Dduw, Jehofa
13. Crist, Ein Hesiampl
14. Clodfori Brenin Newydd y Ddaear
16. Moliannwch Jehofa am ei Fab Eneiniog
18. Gwerthfawrogi'r Pridwerth
19. Swper yr Arglwydd
20. Rhoist Dy Ffyddlon Fab
22. Mae'r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!
27. Datguddir Meibion Duw
29. Mae Dy Enw Arnom
30. Fy Nhad, Fy Nuw a'm Ffrind
31. Cerdda Gyda Duw!
32. Saf o Blaid Jehofa!
34. Rhodio Mewn Uniondeb
35. Pwyso Gwerth y Pethau Pwysicaf
36. Gwarchodwn Ein Calonnau
38. Bydd Ef yn Dy Gryfhau
39. Gwneud Enw Da Gyda Duw
40. I Bwy Rydyn Ni’n Perthyn?
44. Gweddi'r Un Mewn Angen
45. Myfyrdod Fy Nghalon
46. Diolchwn i Ti, Jehofa
47. Gweddïa ar Jehofa Bob Dydd
48. Cerdded Gyda Jehofa Bob Dydd
51. I Dduw Mae Ein Hymgysegriad!
52. Ymgysegru yn Gristion
53. Paratoi ar Gyfer Pregethu
55. Paid â'u Hofni!
57. Pregethu i Bob Math o Bobl
58. Chwilio am Bobl Sy'n Ceisio Heddwch
60. Mae Eu Bywydau yn y Fantol
61. Ymlaen â Chi Dystion!
62. Y Gân Newydd
63. Tystion Jehofa 'Dyn Ni!
64. Cydweithiwn yn Llawen yn y Cynhaeaf
66. Cyhoeddwch y Newyddion Da
69. Ewch Ymlaen gan Bregethu’r Deyrnas!
70. Chwiliwch am Rai Teilwng
72. Gwneud Gwirionedd y Deyrnas yn Hysbys
73. Dyro Inni Hyder
75. “Dyma Fi! Anfon Fi!”
76. Pa Fath o Deimlad Yw?
77. Goleuni Mewn Byd Tywyll
78. Dysgu Gair Duw i Eraill
79. Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn
81. Bywyd yr Arloeswr
84. Rhown Help Llaw
85. Rhowch Groeso i’ch Gilydd
88. Dysga Dy Ffyrdd i Mi
89. Gwrandewch, Ufuddhewch, a Chewch Fendithion
90. Annog Ein Gilydd
93. Bendithia Ein Cyfarfod
94. Gwerthfawrogi Gair Duw
95. Ar Gynnydd Mae’r Llewyrch
96. Llyfr Duw—Trysor Yw
97. Mae Bywyd yn Ddibynnol ar Air Dduw
98. Ysgrythurau Ysbrydoledig Duw
99. Miloedd ar Filoedd o Frodyr
102. Helpu’r Rhai Gwan
108. Cariad Ffyddlon Duw
110. Llawenydd Jehofa
112. Jehofa, Duw Heddwch
114. Byddwch yn Amyneddgar
118. Rho Inni Fwy o Ffydd
119. Rhaid Inni Gael Ffydd
120. Efelychu Addfwynder Crist
122. Safwch yn Gadarn!
123. Ymostwng yn Ffyddlon i’r Drefn Theocrataidd
124. Bythol Ffyddlon
126.Byddwch Effro, Byddwch yn Wrol!
127. Y Math o Berson y Dylwn Fod
129. Dyfalbarhawn
130. Byddwch Faddeugar
131. ‘Yr Hyn Mae Duw Wedi’i Uno’
132. Nawr Rydym yn Un
133. Addolwch Jehofa Chi Bobl Ifanc
134. Ymddiriedolaeth gan Jehofa Yw Plant
135. Anogaeth Wresog Jehofa: "Bydd Ddoeth, Fy Mab"
136. "Tâl Llawn" gan Jehofa
137. Gwragedd Ffyddlon, Chwiorydd Cristnogol
138. Prydferthwch Hwyrddydd Oes
139. Dy Weld Dy Hun yn y Byd Newydd
141. Gwyrth Bywyd
142. Dal Ein Gafael yn Ein Gobaith
143. Gweithiwn, Gwyliwn, a Disgwyliwn
144. Canolbwyntiwch ar y Wobr!
145. Addewid Duw am Baradwys
149. Cân o Fuddugoliaeth
150. Trowch at Dduw am Waredigaeth
151. Geilw Ef
1. Rhinweddau Jehofa
2. Jehofa Yw Dy Enw
6. Mae’r Nefoedd yn Adrodd Gogoniant Duw
9. Jehofa Yw Ein Brenin!
11. Mae’r Greadigaeth yn Moli Duw
15. Molwch Gyntaf-anedig Jehofa!
17. ‘Dwi Eisiau Dy Helpu’
21. Ceisiwch yn Gyntaf y Deyrnas
23. Jehofa yn Dechrau Rheoli
24. Dewch i Fynydd Jehofa
25. Dy Eiddo Arbennig
26. I Mi y Gwnaethoch
28. Dod yn Ffrind i Jehofa
33. Bwrw Dy Faich ar Jehofa
37. Gwasanaethu Jehofa a’th Holl Enaid
41. Plîs Gwrando ar Fy Ngweddi
42. Gweddi Gwas Jehofa
43. Gweddi o Ddiolch
49. Llawenhau Calon Jehofa
50. Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru
54. “Dyma’r Ffordd”
56. Gwna i’r Gwir Wir Fyw!
59. Dewch, Molwch Jah!
65. Bwria Ymlaen!
67. “Pregetha’r Gair”
68. Hau Had y Deyrnas
Byddin Jehofa Ydym!
74. Ymunwch yng Nghân y Deyrnas!
80. Profwch Flas a Gwelwch mai Da Ydy Duw
82. 'Disgleiriwch Eich Golau'
83. O Dŷ i Dŷ
86. Rhaid Inni Gael Ein Dysgu
87. Dere! Cei Di Dy Adfywio!
91. Llafur Ein Cariad
92. Addoldy i’th Enw
100. Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
101. Cydweithio Mewn Undod
103. Bugeiliaid—Dynion yn Rhoddion
104. Anrheg Oddi Wrth Dduw—Yr Ysbryd Glân
105 “Cariad Ydy Duw”
106. Meithrin Rhinwedd Cariad
107. Patrwm Dwyfol Gariad
109. Carwch o Ddyfnder Calon
111. Rhesymau Dros Ein Llawenydd
113. Ein Heddwch
115. Diolch am Amynedd Duw
116. Grym Caredigrwydd
117. Rhinwedd Daioni
121. Rhaid Cael Hunanreolaeth
125. Gwyn Eu Byd y Rhai Trugarog
128. Dyfalbarhau i’r Diwedd
140. “Nawr fe Gawn Fyw am Byth!”
146. “Gwneud Pob Peth yn Newydd”
147. Yr Addewid o Fywyd Tragwyddol
148. Jehofa Ein Hachubwr
1. Rhinweddau Jehofa
2. Jehofa Yw Dy Enw
3. Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder
4. Jehofa Yw Fy Mugail
5. Gweithredoedd Rhyfeddol Duw
6. Mae’r Nefoedd yn Adrodd Gogoniant Duw
7. Jehofa, Ein Nerth
8. Jehofa Yw Ein Noddfa
9. Jehofa Yw Ein Brenin!
10. Clodfori Ein Duw Jehofa
11. Mae’r Greadigaeth yn Moli Duw
12. Mawr Dduw, Jehofa
13. Crist, Ein Hesiampl
14. Clodfori Brenin Newydd y Ddaear
15. Molwch Gyntaf-anedig Jehofa!
16. Moliannwch Jehofa am ei Fab Eneiniog
17. ‘Dwi Eisiau Dy Helpu’
18. Gwerthfawrogi'r Pridwerth
19. Swper yr Arglwydd
20. Rhoist Dy Ffyddlon Fab
21. Ceisiwch yn Gyntaf y Deyrnas
22. Mae'r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!
23. Jehofa yn Dechrau Rheoli
24. Dewch i Fynydd Jehofa
25. Dy Eiddo Arbennig
26. I Mi y Gwnaethoch
27. Datguddir Meibion Duw
28. Dod yn Ffrind i Jehofa
29. Mae Dy Enw Arnom
30. Fy Nhad, Fy Nuw a'm Ffrind
31. Cerdda Gyda Duw!
32. Saf o Blaid Jehofa!
33. Bwrw Dy Faich ar Jehofa
34. Rhodio Mewn Uniondeb
35. Pwyso Gwerth y Pethau Pwysicaf
36. Gwarchodwn Ein Calonnau
37. Gwasanaethu Jehofa a’th Holl Enaid
38. Bydd Ef yn Dy Gryfhau
39. Gwneud Enw Da Gyda Duw
40. I Bwy Rydyn Ni’n Perthyn?
41. Plîs Gwrando ar Fy Ngweddi
42. Gweddi Gwas Jehofa
43. Gweddi o Ddiolch
44. Gweddi'r Un Mewn Angen
45. Myfyrdod Fy Nghalon
46. Diolchwn i Ti, Jehofa
47. Gweddïa ar Jehofa Bob Dydd
48. Cerdded Gyda Jehofa Bob Dydd
49. Llawenhau Calon Jehofa
50. Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru
51. I Dduw Mae Ein Hymgysegriad!
52. Ymgysegru yn Gristion
53. Paratoi ar Gyfer Pregethu
54. “Dyma’r Ffordd”
55. Paid â'u Hofni!
56. Gwna i’r Gwir Wir Fyw!
57. Pregethu i Bob Math o Bobl
58. Chwilio am Bobl Sy'n Ceisio Heddwch
59. Dewch, Molwch Jah!
60. Mae Eu Bywydau yn y Fantol
61. Ymlaen â Chi Dystion!
62. Y Gân Newydd
63. Tystion Jehofa 'Dyn Ni!
64. Cydweithiwn yn Llawen yn y Cynhaeaf
65. Bwria Ymlaen!
66. Cyhoeddwch y Newyddion Da
67. “Pregetha’r Gair”
68. Hau Had y Deyrnas
69. Ewch Ymlaen gan Bregethu’r Deyrnas!
70. Chwiliwch am Rai Teilwng
Byddin Jehofa Ydym!
72. Gwneud Gwirionedd y Deyrnas yn Hysbys
73. Dyro Inni Hyder
74. Ymunwch yng Nghân y Deyrnas!
75. “Dyma Fi! Anfon Fi!”
76. Pa Fath o Deimlad Yw?
77. Goleuni Mewn Byd Tywyll
78. Dysgu Gair Duw i Eraill
79. Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn
80. Profwch Flas a Gwelwch mai Da Ydy Duw
81. Bywyd yr Arloeswr
82. 'Disgleiriwch Eich Golau'
83. O Dŷ i Dŷ
84. Rhown Help Llaw
85. Rhowch Groeso i’ch Gilydd
86. Rhaid Inni Gael Ein Dysgu
87. Dere! Cei Di Dy Adfywio!
88. Dysga Dy Ffyrdd i Mi
89. Gwrandewch, Ufuddhewch, a Chewch Fendithion
90. Annog Ein Gilydd
91. Llafur Ein Cariad
92. Addoldy i’th Enw
93. Bendithia Ein Cyfarfod
94. Gwerthfawrogi Gair Duw
95. Ar Gynnydd Mae’r Llewyrch
96. Llyfr Duw—Trysor Yw
97. Mae Bywyd yn Ddibynnol ar Air Dduw
98. Ysgrythurau Ysbrydoledig Duw
99. Miloedd ar Filoedd o Frodyr
100. Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
101. Cydweithio Mewn Undod
102. Helpu’r Rhai Gwan
103. Bugeiliaid—Dynion yn Rhoddion
104. Anrheg Oddi Wrth Dduw—Yr Ysbryd Glân
105 “Cariad Ydy Duw”
106. Meithrin Rhinwedd Cariad
107. Patrwm Dwyfol Gariad
108. Cariad Ffyddlon Duw
109. Carwch o Ddyfnder Calon
110. Llawenydd Jehofa
111. Rhesymau Dros Ein Llawenydd
112. Jehofa, Duw Heddwch
113. Ein Heddwch
114. Byddwch yn Amyneddgar
115. Diolch am Amynedd Duw
116. Grym Caredigrwydd
117. Rhinwedd Daioni
118. Rho Inni Fwy o Ffydd
119. Rhaid Inni Gael Ffydd
120. Efelychu Addfwynder Crist
121. Rhaid Cael Hunanreolaeth
122. Safwch yn Gadarn!
123. Ymostwng yn Ffyddlon i’r Drefn Theocrataidd
124. Bythol Ffyddlon
125. Gwyn Eu Byd y Rhai Trugarog
126.Byddwch Effro, Byddwch yn Wrol!
127. Y Math o Berson y Dylwn Fod
128. Dyfalbarhau i’r Diwedd
129. Dyfalbarhawn
130. Byddwch Faddeugar
131. ‘Yr Hyn Mae Duw Wedi’i Uno’
132. Nawr Rydym yn Un
133. Addolwch Jehofa Chi Bobl Ifanc
134. Ymddiriedolaeth gan Jehofa Yw Plant
135. Anogaeth Wresog Jehofa: "Bydd Ddoeth, Fy Mab"
136. "Tâl Llawn" gan Jehofa
137. Gwragedd Ffyddlon, Chwiorydd Cristnogol
138. Prydferthwch Hwyrddydd Oes
139. Dy Weld Dy Hun yn y Byd Newydd
140. “Nawr fe Gawn Fyw am Byth!”
141. Gwyrth Bywyd
142. Dal Ein Gafael yn Ein Gobaith
143. Gweithiwn, Gwyliwn, a Disgwyliwn
144. Canolbwyntiwch ar y Wobr!
145. Addewid Duw am Baradwys
146. “Gwneud Pob Peth yn Newydd”
147. Yr Addewid o Fywyd Tragwyddol
148. Jehofa Ein Hachubwr
149. Cân o Fuddugoliaeth
150. Trowch at Dduw am Waredigaeth
151. Geilw Ef
MP3
Lawrlwytho
Lawrlwythwch Bob Ffeil (ZIP)
1. Rhinweddau Jehofa
2. Jehofa Yw Dy Enw
3. Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder
4. Jehofa Yw Fy Mugail
5. Gweithredoedd Rhyfeddol Duw
6. Mae’r Nefoedd yn Adrodd Gogoniant Duw
7. Jehofa, Ein Nerth
8. Jehofa Yw Ein Noddfa
9. Jehofa Yw Ein Brenin!
10. Clodfori Ein Duw Jehofa
11. Mae’r Greadigaeth yn Moli Duw
12. Mawr Dduw, Jehofa
13. Crist, Ein Hesiampl
14. Clodfori Brenin Newydd y Ddaear
15. Molwch Gyntaf-anedig Jehofa!
16. Moliannwch Jehofa am ei Fab Eneiniog
17. ‘Dwi Eisiau Dy Helpu’
18. Gwerthfawrogi’r Pridwerth
19. Swper yr Arglwydd
20. Rhoist Dy Ffyddlon Fab
21. Ceisiwch yn Gyntaf y Deyrnas
22. Mae’r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!
23. Jehofa yn Dechrau Rheoli
24. Dewch i Fynydd Jehofa
25. Dy Eiddo Arbennig
26. I Mi y Gwnaethoch
27. Datguddir Meibion Duw
28. Dod yn Ffrind i Jehofa
29. Mae Dy Enw Arnom
30. Fy Nhad, Fy Nuw a’m Ffrind
31. Cerdda Gyda Duw!
32. Saf o Blaid Jehofa!
33. Bwrw Dy Faich ar Jehofa
34. Rhodio Mewn Uniondeb
35. Pwyso Gwerth y Pethau Pwysicaf
36. Gwarchodwn Ein Calonnau
37. Gwasanaethu Jehofa â’th Holl Enaid
38. Bydd Ef yn Dy Gryfhau
39. Gwneud Enw Da Gyda Duw
40. I Bwy Rydyn Ni’n Perthyn?
41. Plîs Gwrando ar Fy Ngweddi
42. Gweddi Gwas Jehofa
43. Gweddi o Ddiolch
44. Gweddi’r Un Mewn Angen
45. Myfyrdod Fy Nghalon
46. Diolchwn i Ti, Jehofa
47. Gweddïa ar Jehofa Bob Dydd
48. Cerdded Gyda Jehofa Bob Dydd
49. Llawenhau Calon Jehofa
50. Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru
51. I Dduw Mae Ein Hymgysegriad!
52. Ymgysegru yn Gristion
53. Paratoi ar Gyfer Pregethu
54. “Dyma’r Ffordd”
55. Paid â’u Hofni!
56. Gwna i’r Gwir Wir Fyw
57. Pregethu i Bob Math o Bobl
58. Chwilio am Bobl Sy’n Ceisio Heddwch
59. Dewch, Molwch Jah!
60. Mae Eu Bywydau yn y Fantol
61. Ymlaen â Chi, Dystion!
62. Y Gân Newydd
63. Tystion Jehofa ’Dyn Ni!
64. Cydweithio yn Llawen yn y Cynhaeaf
65. Bwria Ymlaen!
66. Cyhoeddwch y Newyddion Da
67. “Pregetha’r Gair”
68. Hau Had y Deyrnas
69. Ewch Ymlaen gan Bregethu’r Deyrnas!
70. Chwiliwch am Rai Teilwng
71. Byddin Jehofa Ydym!
72. Gwneud Gwirionedd y Deyrnas yn Hysbys
73. Dyro Inni Hyder
74. Ymunwch yng Nghân y Deyrnas!
75. “Dyma Fi! Anfon Fi!”
76. Pa Fath o Deimlad Yw?
77. Goleuni Mewn Byd Tywyll
78. Dysgu Gair Duw i Eraill
79. Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn
80. Profwch Flas a Gwelwch mai Da Ydy Duw
81. Bywyd yr Arloeswr
82. ‘Disgleiriwch Eich Golau’
83. O Dŷ i Dŷ
84. Rhown Help Llaw
85. Rhowch Groeso i’ch Gilydd
86. Rhaid Inni Gael Ein Dysgu
87. Dere! Cei Di Dy Adfywio!
88. Dysga Dy Ffyrdd i Mi
89. Gwrandewch, Ufuddhewch, a Chewch Fendithion
90. Annog Ein Gilydd
91. Llafur Ein Cariad
92. Addoldy i’th Enw
93. Bendithia Ein Cyfarfod
94. Gwerthfawrogi Gair Duw
95. Ar Gynnydd Mae’r Llewyrch
96. Llyfr Duw—Trysor Yw
97. Mae Bywyd yn Ddibynnol ar Air Duw
98. Ysgrythurau Ysbrydoledig Duw
99. Miloedd ar Filoedd o Frodyr
100. Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
101. Cydweithio Mewn Undod
102. Helpu’r Rhai Gwan
103. Bugeiliaid—Dynion yn Rhoddion
104. Anrheg Oddi Wrth Dduw—Yr Ysbryd Glân
105. “Cariad Ydy Duw”
106. Meithrin Rhinwedd Cariad
107. Patrwm Dwyfol Gariad
108. Cariad Ffyddlon Duw
109. Carwch o Ddyfnder Calon
110. Llawenydd Jehofa
111. Rhesymau Dros Ein Llawenydd
112. Jehofa, Duw Heddwch
113. Ein Heddwch
114. Byddwch yn Amyneddgar
115. Diolch am Amynedd Duw
116. Grym Caredigrwydd
117. Rhinwedd Daioni
118. Rho Inni Fwy o Ffydd
119. Rhaid Inni Gael Ffydd
120. Efelychu Addfwynder Crist
121. Rhaid Cael Hunanreolaeth
122. Safwch yn Gadarn!
123. Ymostwng yn Ffyddlon i’r Drefn Theocrataidd
124. Bythol Ffyddlon
125. Gwyn Eu Byd y Rhai Trugarog
126. Byddwch Effro, Byddwch yn Wrol!
127. Y Math o Berson y Dylwn Fod
128. Dyfalbarau i’r Diwedd
129. Dyfalbarhawn
130. Byddwch Faddeugar
131. ‘Yr Hyn Mae Duw Wedi’i Uno’
132. Nawr Rydym yn Un
133. Addoli Jehofa Chi Bobl Ifanc
134. Ymddiriedolaeth gan Jehofa Yw Plant
135. Anogaeth Wresog Jehofa: “Bydd Ddoeth, Fy Mab”
136. “Tâl Llawn” gan Jehofa
137. Gwragedd Ffyddlon, Chwiorydd Cristnogol
138. Prydferthwch Hwyrddydd Oes
139. Dy Weld Dy Hun yn y Byd Newydd
140. Nawr fe Gawn Fyw am Byth!
141. Gwyrth Bywyd
142. Dal Ein Gafael yn Ein Gobaith
143. Gweithiwn, Gwyliwn, a Disgwyliwn
144. Canolbwyntiwch ar y Wobr!
145. Addewid Duw am Baradwys
146. “Gwneud Pob Peth yn Newydd”
147. Yr Addewid o Fywyd Tragwyddol
148. Jehofa Ein Hachubwr
149. Cân o Fuddugoliaeth
150. Trowch at Dduw am Waredigaeth
151. Geilw Ef