Imbirani Yahova Mwakutsandzaya—Misonkhano

Cisena

MP3
Kukopyari
1. Makhaliro a Yahova
2. Dzina Yanu Ndi Yahova
3. Yahova Asatipasa Mphambvu, Cidikhiro na Cinyindiro
4. ‘Yahova Ndi Nkumbizi Wanga’
5. Mabasa Akudzumisa a Mulungu
6. Kudzulu Kusadziwisa Mbiri ya Mulungu
7. Yahova Ndi Mphambvu Yathu
8. Yahova ndi Pakuthawira Pathu
9. Yahova Ndi Mambo Wathu!
10. Simbani Yahova Mulungu Wathu!
11. Pyakucitwa Pisasimba Mulungu
12. Yahova Ndi Mulungu Wankulu
13. Kristu Ndi Citsandzo Cathu
14. Simbani Mambo Mupswa wa Dziko
15. Simbani Mwana Wakutoma wa Yahova!
16. Tinasimba Yahova Thangwi ya Mwanace Wakudzodzwa
17. ‘Ndisafuna’
18. Tisapereka Takhuta Thangwi ya Ciomboli
19. Cakudya Cancidodo ca Mbuya
20. Mwapereka Mwananu Wapantima
21. Pitirizani Kusaka Pakutoma Umambo
22. Umambo Ukutonga—Mbudze!
23. Yahova Atoma Kutonga
24. Bwerani pa Phiri ya Yahova
25. Ana Akudzodzwa na Nzimu
26. Mwapicitira Ine
27. Ana a Mulungu Anawina Nkhondo
28. Mbani Anakhala Xamwali wa Yahova?
29. Ticite Pinthu Mwakubverana na Dzina Yathu
30. Baba Wanga, Mulungu Wanga na Xamwali Wanga
31. Fambani na Mulungu!
32. Khalani Kukhundu ya Yahova!
33. Siyani Pinentso Pyanu m’Manja Mwa Yahova
34. Kufamba mu Umumphu
35. ‘Sakani Pinthu Pyakufunika Kakamwe’
36. Titsidzikize Ntimathu
37. Kutumikira Yahova na Ntima Onsene
38. Mulungu Anadzakupasani Mphambvu
39. Kucita Dzina Yadidi Pamaso pa Mulungu
40. Ndife Anthu a Ani?
41. Bveserani Phembero Yanga
42. Phembero ya Ntumiki wa Mulungu
43. Phembero Yakupereka Takhuta
44. Phembero ya Munthu Wakutsukwala
45. Ndinanyerezera Mwacidikhodikho
46. Tikupereka Takhuta Yahova
47. Phemberani Kuna Yahova Ntsiku Zonsene
48. Tifambe na Yahova Ntsiku Zonsene
49. Tikomerese Ntima wa Yahova
50. Phembero Yanga Yakuperekeka
51. Taperekeka Kwa Mulungu!
52. Kuperekeka Kwacikristu
53. Kukhunganyika Toera Kamwaza Mphangwa
54. ‘Njira Ndi Iyi’
55. Lekani Kuagopa!
56. Undimomwene Ukhale Muntima Mwanu
57. Mwazani Mphangwa Kwa Anthu Onsene
58. Sakani Anthu Antendere
59. Tendeni Tisimbe Yahova
60. Pisabveka Umaso Wawo
61. Pitirizani, Imwe Amboni!
62. Nyimbo Ipswa
63. Ndife Mboni za Yahova!
64. Tisabvuna Mwakutsandzaya
65. Pitirizani!
66. Mwazani Mphangwa Zadidi
67. ‘Mwaza Mphangwa’
68. Dzwalani Mbeu ya Umambo
69. Pitirizani Kumwaza Mphangwa za Umambo!
70. Sakani Anthu Akuthema
71. Ndife Nsoka wa Anyankhondo a Yahova!
72. Kudziwisa Undimomwene wa Umambo
73. Tipaseni Cipapo
74. Tendeni Tiimbe Nyimbo ya Umambo!
75. ‘Ndiri Pano! Nditumeni!’
76. Musapibva Tani?
77. Ceza mu Dziko ya Cidima
78. ‘Kupfundzisa Anthu Mafala a Mulungu’
79. Apfundziseni Toera Akhale Dzololo
80. ‘Yeserani Muone Kuti Yahova Ndi Wadidi’
81. Umaso wa Apainiya
82. ‘Ceza Canu Cioneke Kuna Anthu’
83. ‘Kuenda Nyumba na Nyumba’
84. Kuperekeka
85. Tambiranani
86. Tisapfundziswa pa Misonkhano
87. Bwerani Mudzawangiswe pa Misonkhano!
88. Ndipfundziseni Njira Zanu
89. Bverani Toera Mupaswe Nkhombo
90. Tiwangisane
91. Tamanga Nyumba Yanu Mwaufuni
92. Mbuto Inadziwika na Dzina Yanu
93. Pasani Nkhombo Kusonkhana Kwathu
94. Tisapereka Takhuta Thangwi ya Bhibhlya
95. Ceza Cikuthimizirika
96. Bukhu ya Mulungu Ndi Mpfuma
97. Umaso Wathu Usanyindira Mafala a Mulungu
98. Bhibhlya Yapumirwa na Mulungu
99. Nsoka Ukulu wa Abale
100. Tambirani Mwadidi Alendo
101. Titumikire Yahova Mwakuphatana
102. ‘Phedzani Anthu Akufewa’
103. Akulu a Mpingo Ndi Miyoni Mwa Anthu
104. Nzimu Wakucena Ndi Muoni wa Mulungu
105. ‘Mulungu Ndi Ufuni’
106. Tikulise N’khaliro wa Ufuni
107. Mulungu Atipasa Citsandzo Toera Kupangiza Ufuni
108. Ufuni Wandimomwene wa Mulungu
109. Tifunane na Ntima Onsene
110. ‘Kutsandzaya Kunatipasa Yahova’
111. Tiri na Mathangwi Toera Kutsandzaya
112. Yahova Ndi Mulungu wa Ntendere
113. Ntendere Unabuluka kwa Mulungu
114. ‘Khalani Akupirira’
115. Kupereka Takhuta Thangwi ya Kupirira Kwa Mulungu
116. Mphambvu ya Kukoma Ntima
117. Kucita Pinthu Pyadidi
118. ‘Thimizirani Cikhulupiro Cathu’
119. Tisafunika Kukhala na Cikhulupiro
120. Titowezere Kucepeseka Kwa Kristu
121. Tisafunika Kukhala Akudzitonga
122. Tikhale Dzololo, Mbatileka Kufewa!
123. Tisabvera Yahova na Gulu Yace
124. Tikhale Akukhulupirika Ndzidzi Onsene
125. ‘Anthu Antsisi Ndi Akutsandzaya!’
126. Tikhale Maso, Dzololo na Amphambvu
127. Nidsafunika Kukhala Munthu wa Ntundu Wanji?
128. Pirirani Mpaka Kunkhomo
129. Tinapitiriza Kupirira
130. Khalani Akulekererana
131. ‘Pidamanga Mulungu’
132. Cincino Ndife Manungo Mabodzi
133. Tilambire Yahova mu Uphale Wathu
134. Anapiana Ndi Muoni wa Mulungu
135. Yahova Asatiphemba Mwaufuni: ‘Mwananga, Khala Wandzeru’
136. Yahova Anadzakupasani ‘Muoni Ukulu’
137. Akazi Akukhulupirika, Alongo Acikristu
138. Kubalika Kwa Imbvi
139. Nyerezerani Kuti Muli mu Dziko Ipswa
140. Umaso Wakukhonda Mala!
141. Umaso Ndi Wakudzumisa
142. Tiri na Cidikhiro Cakuwanga
143. Pitirizani Kuphata Basa, Mbamudikhira
144. Pitirizani Kuyang’ana Sagwati!
145. Mulungu Apikira Paraizu
146. ‘Kucinja Pinthu Pyonsene Kudza Pipswa’
147. Pikiro ya Umaso Wakukhonda Mala
148. Yahova Ndi Mpulumusi Wathu
149. Nyimbo Yakuwina
150. Sakani Mulungu Toera Mupulumuswe
151. Iye Anadzacemera