Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’—SHiiquwaa

Wolayttattuwaa

MP3
Download
1. Yihoowa Eeshshata
2. Ne Sunttay Yihoowa
3. Nu Wolqqaa, Nu Hidootaa, Nu Qatuwaa
4. ‘Yihooway Ta Henttanchaa’
5. Xoossay Oottido Maalaalissiyaabaa
6. Saloy Xoossaa Bonchuwaa Awaajjees
7. Yihooway Nuuyyo Wolqqa
8. Yihooway Nuuni Baqati Attiyoosa
9. Yihooway Nu Kawo!
10. Nu Xoossaa, Yihoowa Sabbite!
11. Meretay Xoossaa Sabbees
12. Gita Xoossawu, Yihoowa
13. Kiristtoosa, Nuussi Leemisuwaa
14. Sa'aa Ooratta Kawuwaa Sabbiyoogaa
15. Yihoowa Bayra Na'aa Sabbite!
16. Yihooway Tiyo A Na'awu, A Sabbite
17. ‘Ta Koyays’
18. Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa
19. Godaa Kahuwaa
20. Ne Al''o Na'aa Immadasa
21. Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite
22. Kawotettay Eqqiis—Haa Yo!
23. Yihooway Haariyoogaa Doommiis
24. Yihoowa Deriyaa Haayite
25. Dumma Deriyaa
26. Hegaa Tawu Oottideta
27. Xoossaa Naati Qoncciyoogaa
28. Yihoowa Dabbo Gidiyoogaa
29. Nu Sunttaadan De'iyoogaa
30. Ta Aawaa, Ta Xoossaanne Ta Miyyiyaa
31. Xoossaara Hemetta!
32. Yihoowa Bagga Gida
33. Ne Toohuwaa Yihoowan Wotta
34. Suuretettan Hemettiyoogaa
35. ‘Keehi Lo''obay Aybakko SHaakkite’
36. Nu Wozanaa Naagoos
37. Kumetta Wozanaappe Yihoowawu Haggaaziyoogaa
38. I Nena Minttana
39. Xoossaa Sinttan Lo''o Sunttay De'iyoogaa Gida
40. Nuuni Oogeetee?
41. Hayyanaa Ta Woosaa Siya
42. Xoossaa Ashkkaraa Woosaa
43. Galataa Woosaa
44. Un''ettida Ura Woosaa
45. Ta Wozanaa Qofaa
46. Yihoowa, Nena Galatoos
47. Ubbatoo Yihoowa Woossa
48. Ubbatoo Yihoowaara Hemettiyoogaa
49. Yihoowa Wozanaa Ufayssiyoogaa
50. Xoossawu Aqanawu Woossiyoogaa
51. Nuna Xoossawu Geppida!
52. Nu Huuphiyaa Geppiyoogaa
53. Sabbakanawu Giigettiyoogaa
54. “Ogee Hagaa”
55. Etawu Yayyoppite!
56. Tumaa Ogiyan Hemetta
57. Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa
58. Sarotettaa Dosiya Asata Koyiyoogaa
59. Tanaara Yihoowa Galatite
60. Nu Yootiyoobay Eta Ashshees
61. Markkatoo, Minnite Genccite!
62. Ooratta Mazamuriyaa
63. Nuuni Yihoowa Markka!
64. Cahaa Ufayssan Issippe Cakkiyoogaa
65. Sinttawu Biite!
66. Mishiraachuwaa Yootite
67. “Qaalaa Yoota”
68. Kawotettaa Zerettaa Zeriyoogaa
69. Awaajja, Xoossaa Kawotettaa!
70. Siyana Bessiyaageeta Koyite
71. Nuuni Yihoowa Olancha!
72. Kawotettaa Tumaa Erissiyoogaa
73. Nuna Xalissa
74. Kawotettaa Mazamuriyaa Issippe Yexxite!
75. “Hekko, Tana Kiitta!”
76. Nena Ufayssennee?
77. Xuma Alamiyan Poo'iya Poo'uwaa
78. ‘Xoossaa Qaalaa Asaa Tamaarissiyoogaa’
79. Eti Minni Eqqanaadan Tamaarissite
80. ‘Yihooway Keha Gidiyoogaa Xeelli Be'ite’
81. Aqinyetu De'uwaa
82. “Intte Poo'oy Poo'o”
83. “Keettan Keettan”
84. Minnidi Haggaaziyoogaa
85. Issoy Issuwaa Mokkite
86. Nuuni Tamaarana Bessees
87. Yiidi Minettite
88. Tana Ne Ogiyaa Bessa
89. Siya, Ootta, Anjjetta
90. Issoy Issuwaa Minttettite
91. Nu Siiquwaa Bessiya Oosuwaa
92. Ne Sunttan Xeesettiya Sohuwaa
93. Nu SHiiquwaa Anjja
94. A Qaalaa Gishshawu Xoossaa Galatoos
95. Poo'oy Gujji Gujji Bees
96. Xoossaa Maxaafaa—Buquraa
97. Xoossaa Qaalan De'oos
98. Geeshsha Maxaafaa—Xoossay Denttettin Xaafettidaagaa
99. Daro SHa'u Ishantta
100. Eta Mokki Ekkite
101. Issippetettan Oottiyoogaa
102. ‘Daafuranchata Maaddite’
103. Henttanchata—Imota Gidida Asata
104. Xoossay Immiyo Geeshsha Ayyaanaa
105. “Xoossai Siiqo”
106. Siiqiyaageeta Gidanawu Baaxetiyoogaa
107. Xoossaagaadan Siiqiyoogaa
108. Aggenna, Xoossaa Siiquwaa
109. Minttidi Wozanappe Siiqite
110. ‘Yihoowa Ufayssaa’
111. Nu Ufayttanaadan Oottiyaabaa
112. Sarotettaa Xoossaa, Yihoowa
113. Nu Sarotettaa
114. “Genccite”
115. Xoossaa A Danddayawu Galatiyoogaa
116. Kehatettaa Wolqqaa
117. Lo''otettaa Eeshshaa Gujjite
118. “Nuussi Ammanuwaa Gujja”
119. Nuussi Ammanoy De'ana Bessees
120. Ashkketettan Kiristtoosa Milatite
121. Nuuni Nu Huuphiyaa Naagana Koshshees
122. Qaaxxennan Minni Eqqite!
123. Xoossaa Maarawu Ammanettidi Haarettiyoogaa
124. Awudenne Ammanettoos
125. ‘Maariyaageeti Ufayttiyaageeta!’
126. Tishshi Giite; Minnidi Eqqite
127. Taani Ay Mala Asa Gidana Koshshii?
128. Wurssettaa Gakkanaashin Gencciyoogaa
129. Nuuni Genccana Bessees
130. Atto Giite
131. “Xoossai Issippe Gattidoogaa”
132. Ha''i Issuwaa Gidida
133. Yelagatettan Yihoowayyo Goynna
134. Naati Xoossaa Imota
135. Yihoowa Siiqo SHoobiyaa: ‘Ta Na'awu, Aadhida Erancha Gida’
136. Yihooway Immiyo “Kumettabaa”
137. Ammanettida Kiristtaane Maccaasata
138. Puulummiyoogaa Bonchuwaa
139. Ubbabay Ooraxxiyo Wode De'iyaabadan Qoppa
140. Merinaa De'uwaa
141. Maalaalissiya De'uwaa
142. Nu Hidootaa Mintti Oyqqiyoogaa
143. Minni Oottiiddinne Naagiiddi De'ite
144. Demmana Woytuwaa Qoppite!
145. Xoossay Gannatiyaa Ehaanawu Gelido Qaalaa
146. ‘Ubbabaa Ooraxissiyoogaa’
147. Merinaa De'uwaa Hidootaa
148. Yihooway Baqatiyoosaa Giigissees
149. Xoonuwaa Mazamuriyaa
150. Attanawu Xoossaa Koyite
151. I Xeesana