Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa—Mavidhyu

Cisena

MP4
Kukopyari
Nsoolo 1—Kutoma Munjira Yadidi
Pfundziro 2—Longani Ninga Mukucedza
Pfundziro 3—Citani Mibvundzo
Pfundziro 4—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Musafuna Kuleri Lemba
Pfundziro 5—Kuleri Mwadidi
Pfundziro 6—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Mwaleri Lemba
Pfundziro 7—Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika
Pfundziro 8—Phatisirani Misangani Pakupfundzisa
Pfundziro 9—Kuphatisira Mwaluso Pinthu Pyakuoneka
Pfundziro 10—Kucinja-cinja Fala
Pfundziro 11—Longani Mwakugalamuka
Pfundziro 12—Longani Mwaufuni na Mwantsisi
Pfundziro 13—Pangizani Kufunika Kwa Mphangwa
Pfundziro 14—Kugomezera Ntsonga Zakufunika
Pfundziro 15—Kulonga Mwacinyindiro
Pfundziro 16—Mafala Adidi na Akuwangisa
Pfundziro 17—Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa
Pfundziro 18—Nkhani Yakuphata Ntima
Nsoolo 1—Kutoma Munjira Yadidi
Pfundziro 2—Longani Ninga Mukucedza
Pfundziro 3—Citani Mibvundzo
Pfundziro 4—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Musafuna Kuleri Lemba
Pfundziro 5—Kuleri Mwadidi
Pfundziro 6—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Mwaleri Lemba
Pfundziro 7—Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika
Pfundziro 8—Phatisirani Misangani Pakupfundzisa
Pfundziro 9—Kuphatisira Mwaluso Pinthu Pyakuoneka
Pfundziro 10—Kucinja-cinja Fala
Pfundziro 11—Longani Mwakugalamuka
Pfundziro 12—Longani Mwaufuni na Mwantsisi
Pfundziro 13—Pangizani Kufunika Kwa Mphangwa
Pfundziro 14—Kugomezera Ntsonga Zakufunika
Pfundziro 15—Kulonga Mwacinyindiro
Pfundziro 16—Mafala Adidi na Akuwangisa
Pfundziro 17—Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa
Pfundziro 18—Nkhani Yakuphata Ntima
Nsoolo 1—Kutoma Munjira Yadidi
Pfundziro 2—Longani Ninga Mukucedza
Pfundziro 3—Citani Mibvundzo
Pfundziro 4—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Musafuna Kuleri Lemba
Pfundziro 5—Kuleri Mwadidi
Pfundziro 6—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Mwaleri Lemba
Pfundziro 7—Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika
Pfundziro 8—Phatisirani Misangani Pakupfundzisa
Pfundziro 9—Kuphatisira Mwaluso Pinthu Pyakuoneka
Pfundziro 10—Kucinja-cinja Fala
Pfundziro 11—Longani Mwakugalamuka
Pfundziro 12—Longani Mwaufuni na Mwantsisi
Pfundziro 13—Pangizani Kufunika Kwa Mphangwa
Pfundziro 14—Kugomezera Ntsonga Zakufunika
Pfundziro 15—Kulonga Mwacinyindiro
Pfundziro 16—Mafala Adidi na Akuwangisa
Pfundziro 17—Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa
Pfundziro 18—Nkhani Yakuphata Ntima
Nsoolo 1—Kutoma Munjira Yadidi
Pfundziro 2—Longani Ninga Mukucedza
Pfundziro 3—Citani Mibvundzo
Pfundziro 4—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Musafuna Kuleri Lemba
Pfundziro 5—Kuleri Mwadidi
Pfundziro 6—Pangizani Kuti Thangwi Yanji Mwaleri Lemba
Pfundziro 7—Mphangwa Zandimomwene na Zakunyindirika
Pfundziro 8—Phatisirani Misangani Pakupfundzisa
Pfundziro 9—Kuphatisira Mwaluso Pinthu Pyakuoneka
Pfundziro 10—Kucinja-cinja Fala
Pfundziro 11—Longani Mwakugalamuka
Pfundziro 12—Longani Mwaufuni na Mwantsisi
Pfundziro 13—Pangizani Kufunika Kwa Mphangwa
Pfundziro 14—Kugomezera Ntsonga Zakufunika
Pfundziro 15—Kulonga Mwacinyindiro
Pfundziro 16—Mafala Adidi na Akuwangisa
Pfundziro 17—Kulonga Munjira Yakukhonda Nentsa
Pfundziro 18—Nkhani Yakuphata Ntima